ابن ناقیا
نویسنده محمد علی لسانی فشارکی
مآخذ ابن ابی الوفاء، عبدالقادربن محمد، الجواهرالمضیّه، حیدرآباد دکن، 1332ق؛ ابن‌ایبک، احمد، المستفاد من ذیل تاریخ بغداد، به کوشش قیصر ابوفرح، بیروت، 1399ق/1978م؛ ابن‌جوزی، عبدالرحمن‌بن علی، المنتظم، حیدرآباد دکن، 1359ق؛ ابن‌حجر عسقلانی، احمدبن علی، لسان‌المیزان، حیدرآباد دکن، 1330ق؛ ابن‌خلکان، وفیات؛ ابن‌فوطی، عبدالرزاق بن احمد، تلخیص مجمع‌الآداب، به کوشش مصطفی جواد، دمشق، 1962م؛ ابن‌قطلوبغا، قاسم، تاج التراجم، بغداد، 1962م؛ ابن‌کثیر، البدایه والنهایه، به کوشش احمد ابوملحم و دیگران، بیروت، 1407ق/1987م؛ ابن‌ناقیا، عبداللّه ابن‌محمد، الجمان فی تشبیهات القرآن، به کوشش احمد مطلوب و خدیجه حدیثی، بغداد، 1387ق/1968م؛ احمد، سالم عبدالرزاق، فهرس مخطوطات مکتبه الاوقاف العامّه فی الموصل، بغداد، 1396ق/1976م؛ جواد، مصطفی، «الضائع من معجم الادباء» مجله المجمع العلمی العراقی، بغداد، 1378ق/1959م، شم‍ 6؛ حاجی خلیفه، کشف؛ ذهبی، محمدبن احمد، میزان الاعتدال، به کوشش علی محمد بجاوی، بیروت، 1382ق/1963م؛ زرکشی، محمدبن عبداللّه، البرهان فی علوم القرآن، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1377ق/1958م؛ سیوطی، الاتقان، قاهره، 1370ق/1951م؛ همو، بغیه الوعاه، به کوشش محمدابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1384ق/1965م؛ صفدی، خلیل‌بن ایبک، الوافی بالوفیات، به کوشش دُرُتئا کراوولسکی، بیروت، 1401ق/1981م؛ فروح، عمر، تاریخ الادب العربی، بیروت، 1984م؛ قفطی، علی‌بن یوسف، انباه‌الرواه، به کوشش محمدابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1371ق/1952م؛ مرزوک، صباح نوری، «اللغه العربیه و آدابها فی الرسائل الجامعیه»، مجله المورد، بغداد، 1398ق/1978م، شم‍ (1)7؛ مطلوب، احمد، مقدمه بر الجمان فی تشبیهات القرآن (نک‍ : هم‍ ، ابن‌ناقیا)؛ یاقوت، ادبا؛ نیز: EI2; GAL, S; Huart, Cl., "Les Séances d'ibn – Nâqiyâ", JA, Paris, 1908, vol, XII. محمدعلی لسانی فشارکی