ابن ناعمه
نویسنده جعفر سجادی
مآخذ ابن‌ابی اصیبعه، احمدبن قاسم، عیون‌الانبیاء، به کوشش آوگوست مولر، قاهره، 1299ق/1882م؛ ابن‌ندیم، الفهرست، به کوشش فلوگل، لایپزیک، 1871م؛ اولیری، دلیسی، علوم‌الیونان، ترجمۀ وهیب کامل، قاهره، 1962م؛ بدوی، عبدالرحمن، افلوطین عندالعرب، کویت، 1977م؛ دبور، ت. ج.، تاریخ‌الفلسفه فی‌الاسلام، ترجمۀ عبدالهادی ابوریده، قاهره، 1948م؛ نیز: De Slane; GAL; Wüstenfeld, F., Geschichte der arabischen Ärzte und Naturforscher, Hildesheim, 1978. سیدجعفر سجادی