ابن ناظر الجیش
نویسنده ناهید ظفری
مآخذ ابن‌ایاس، محمدبن احمد، بدائع الزهور، به کوشش محمد مصطفی، قاهره، 1403ق/1983م؛ ابن‌تغری بردی، النجوم؛ ابن‌جزری، محمدبن محمد، غایه‌النهایه، به کوشش گ. برگشتر سر، قاهره، 1352ق/1976م؛ ابن‌صیرفی، علی‌بن داوود، نزهه‌التفوس و الابدان، به کوشش حسن حبشی، قاهره، 1970م؛ ابن‌عماد، عبدالحی‌بن احمد، شذرات‌الذهب، قاهره، 1351ق/1932م؛ ابن‌قاضی شهبه، ابوبکربن احمد، تاریخ، به کوشش عدنان درویش، دمشق، 1977م؛ همو، طبقات‌الشافعیه، به کوشش عبدالعلیم خان، حیدرآباد دکن، 1399ق/1979م؛ حاجی خلیفه، کشف؛ زرکلی، اعلام؛ سیوطی، بغیه‌الوعاه، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1384ق/1964م؛ همو، حسن المحاضره، به کوشش محمدابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1387ق/1967م؛ قلقشندی، احمدبن علی، صبح الاعشی، قاهره، 1383ق/1963م؛ نیز: Ambrosiana, ESC2; GAL, S; Pertsch. ناهید ظفری