ابن ناصرالدین
نویسنده مهدی سلماسی
مآخذ ابن‌طولون، محمد، اعلام الوری، به کوشش محمداحمد دهمان، دمشق، 1383ق/1964م؛ ابن‌عماد حنبلی، عبدالحی‌بن احمد، شذرات الذهب، قاهره، 1351ق؛ ابن‌فهد مکی، محمد، لحظ الالحاظ˻، ذیل تذکره‌الحفاظ ذهبی، بیروت، 1347ق؛ ابن‌ناصرالدین، محمدبن عبداللّه، الترجیح لحدیث صلاه‌التسبیح، به کوشش محمود سعید ممدوح، بیروت، 1409ق/1988م؛ جامعه، خطی؛ سخاوی، محمدبن عبدالرحمن، الضوءاللامع، قاهره، 1354ق؛ ظاهریه، خطی (تاریخ)، ریان؛ همان (حدیث)؛ عرقسوسی، محمدنعیم، مقدمه بر توضیح المشتبه ابن‌ناصرالدین، بیروت، 1986م؛ کوثری، تعلیقات لحظ الالحاظ˻ (نک‍ : ابن‌فهد در همین مآخذ)؛ ممدوح، محمودسعید، مقدمه بر الترجیح (نک‍ : ابن‌ناصرالدین در همین مآخذ)؛ منصور، عبدالحفیظ، فهرس مخطوطات المکتبه‌الاحمدیه بتونس، بیروت، 1388ق/1969م؛ نعیمی، عبدالقادربن محمد، الدارس، به کوشش جعفر حسنی، دمشق، 1367ق/1948م؛ نیز: Ahlward; Arberry; Catalogus codicum manuscriptorum orientalium qui in Museo Britannico asservantur, London, 1846; TS. مهدی سلماسی