ابن ناصر
نویسنده حسن یوسفی اشکوری
مآخذ ابن‌سوده، عبدالسلام‌بن عبدالقادر، دلیل مورّخ المغرب الاقصی، مراکش، 1369ق/1950م؛ ازهری، محمدالبشیر ظافر، الیواقیت الثمینه، قاهره، 1342ق؛ بغدادی، ایضاح؛ حجی، محمد، فهرس الخزانه الصبیحیه بسلا، کویت، 1406ق/1985م؛ زبیدی، تاج‌العروس؛ زرکلی، اعلام؛ سرکیس، یوسف الیان، معجم‌المطبوعات العربیه، قاهره، 1928م؛ سلاوی، احمد، الاستقصاء، به کوشش جعفر ناصری و محمد ناصری، مراکش، 1956م؛ سید، خطی؛ علوش و رجراجی، فهرس المخطوطات فی‌الخزانه العامه برباط الفتح، رباط، 1945م؛ عنان، محمد عبداللّه، فهارس للخزانه الملکیه، رباط، 1400ق/1980م؛ فاسی، محمد، خزانه القرویین، دارالبیضاء، 1399ق/1979م؛ کتانی، عبدالحی، فهرس الفهارس، فاس، 1347ق؛ کنون، عبداللّه، النبوغ المغربی، بیروت، 1395ق/1975م؛ مجله معهدالمخطوطات العربیه، 1392ق/1972م، ج 18؛ محبی، محمدامین، خلاصه‌الاثر، بولاق، 1284ق؛ مخلوف، محمد، شجره‌النور الزکیه، بیروت، 1350ق؛ مراکشی، عباس، الاعلام، فاس، 1357ق؛ المعرض السادس ... للمخطوطات والوثائق، رباط، 1974م؛ یاقوت، بلدان، نیز: Ahlward; Blochet; De Stane; EI2, S; GAL, S; Hitti, Philip K. et al; Garrett Collection of Arabic Manuscripts, Princeton, 1938. حسن یوسفی اشکوری