ابن ناجی
نویسنده قهار مقیمی
مآخذ ابن‌مریم، محمدبن محمد، البستان، الجزایر، 1326ق؛ باباتنبکتی، احمد، ذیل‌الابتهاج˻، همراه الدیباج المذهب ابن‌فرحون، قاهره، 1351ق؛ حاجی خلیفه، کشف؛ حفتاوی، محمد، تعریف الخلف، قاهره، 1355ق، زرکلی، اعلام؛ شبوح، مقدمه بر معالم الایمان فی معرفه اهل القیروان دباغ، قاهره، 1968م؛ فاسی، محمدعابد، فهرس مخطوطات خزانه القرویین، دارالبیضاء، 1399ق/1979م؛ وزیر سراج، محمد، الحلل السندسیه، تونس، 1970م؛ نیز: EI2, S; GAL, S. قهار مقیمی