آفتاب

چ

چ

نمایش ۱ تا 25 از ۲۰۰ مقاله

چاتمه . [ م َ ] (ترکی ، اِ) چند تفنگ را صلیبی بهم پیوسته در زمین نصب کردن . (۱)
- چاتمه قراول ؛ قراول مواظب چاتمه .
- چاتمه گذاشتن ؛ انجام دادن عمل چاتمه .چاتمه زدن . [ م َ / م ِ زَ دَ ] (مص مرکب ) (۱) چند تفنگ را به شکل چاتمه در محلی گذاشتن . از چند تفنگ تشکیل چاتمه دادن . چند قراول یا نگهبان در حال مراقبت از کسی یا جایی تفنگ های خود را بوضع چاتمه قرار دادن . || در خانه ٔ کسی ماندن و مزاحم شدن . || برای مطالبه ٔ چیزی یاانجام تقاضایی منتظر کسی ماندن و مزاحم آنکس شدن .چاتمه ای . [ م َ / م ِ ] (ص نسبی ) چاتمه وار. وضعی از اوضاع که سر دو چیز را به یک دیگر تکیه دهند که هر یک پایه و قیم دیگری شود و هر دو بر پا توانند ماند.چاتو. (اِ) (۱) ریسمانی باشد که بدان دزدان را از حلق آویزند. (برهان ).چاتیل . (اِخ ) موضعی است در شمال اقلمیش از نواحی شرقی قره بغاز.چاج . (اِخ ) دهی از دهستان نهارجانات بخش حومه ٔ شهرستان بیرجند 30 هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. دامنه معتدل با 521 تن سکنه ، آب آن از قنات ، محصول آنجا غلات و پنبه وزعفران و ابریشم ، شغل اهالی زراعت و قالی بافی ، راه آن مالرو است کلاته های نو، زنج ، ابوطالب حسن یزدی ، تاج کوه جزء این ده است . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).چاچ . (اِخ ) نام شهری از ترکستان نزدیک تاشکند مرکز جمهوری ازبکستان . مؤلف حدود العالم آرد: ناحیتی است بزرگ و آبادان و مردمانی غازی پیشه و جنگ گر و توانگر و بسیارنعمت و از وی کمان و تیر خدنگ و چوب خلنج بسیار افتد. (حدود العالم ). نام شهری است از ماوراءالنهر که به تاشکند اشتهار دارد و بعضی کاشغر را گفته اند و کمان خوب از آنجا آورند و منسوب به آنجا را چاچی گویند عموماً و کمان راخصوصاً. (برهان ). و معرب آن «شاش » است ...چاچله . [ چ َ ل َ / چ َ ل ْ ل َ ] (اِ) کفش و پای افزار چرمی . پوزار. نوعی کفش . قسمی پای افزار. مطلق پاپوش :
گرفتم که جایی رسیدی ز مال
که زرین کنی صندل و چاچله .

عنصری .
غلام ارساده رو باشد و گر نوخطبود خوشتر
خوش اندر خوش بود باز آنکه با زوبین و چاچله .

عسجدی .
کبر کردندی همه بر کتفشان نی گوردین (۱)
صدر جستندی همه در پایشان نی...چاچله . [ ] (اِخ ) نام للکای دیلمان است . (حاشیه ٔ فرهنگ اسدی نخجوانی ).چاچه . [ چ َ / چ ِ ] (اِ مصغر) مخفف چاه چه . چاه کوچک . چاه خرد. چاهک . چاه نزدیک تک . چاچه ٔ مطبخ . آبشی . || گو. گو کم عمق . گودالک . گوچه .چاچول . (ص ) طرار. چاپچی . حقه باز. شارلاتان و رجوع به طرار شود.چاچول باز. (نف مرکب ) حقه باز. شارلاتان . شیاد. زبان باز. فریبکار. حیله گر. هوچی .چاچولبازی . (حامص مرکب ) شارلاتانی (۱) حقه بازی . شیادی . طراری . زبان بازی . هوچیگری .چاچوله باز. [ ل َ / ل ِ ] (نف مرکب ) رجوع به چاچولباز شود.چاچولی . (حامص ) شارلاتانی . حقه بازی . شیادی . زبان بازی .چاچی . (ص نسبی ) منسوب به چاچ . هر چیز منسوب به چاچ (نام شهری در ترکستان ) عموماً و کمان خصوصاً کمان چاچی : چاچی کمان ، کمان ِ منسوب بشهر چاچ :
هر آنگه که چاچی بزه در کشم
ستاره فروریزد از ترکشم .

فردوسی .
کمانهای چاچی و تیر خدنگ
سپرهای چینی و زوبین جنگ .

فردوسی .
دو ابرو به مانند چاچی کمان
کزو خسته گشتی دل مردمان .

فردوسی .
کمانهای...چاخار. (اِخ ) نام ایالتی در چین بمساحت 279 هزار کیلومتر مربع دارای دو میلیون و چهل هزار نفوس . و کرسی آن (ون چوان ) است .چاخان . (ترکی ، ص ) متملق . چاپلوس . با زرنگی و زیرکی . حقه باز. لافی . لاف زن . شارلاتانی در گفتار.زبان بازی . آنکه به تندی و چابکی گوید در فریفتن تو آنچه در دل ندارد. خوش محاوره . زبان آور. خوش آمدگو.چاخان پاخان . (اِ مرکب ، از اتباع ). سخنان دروغین و بیهوده .چاخان کردن . [ ک َ دَ ] (مص مرکب ) گول زدن . فریفتن . چاپلوسی کردن . بدروغ و ریا سخنی گفتن یا کسی را ستودن .چاخان بازی . (حامص مرکب ) تملق گویی . حقه بازی . شارلاتانی . چرب زبانی و خوش آمدگویی . عمل اشخاص چاخان .چاخانچی . (ترکی ، ص مرکب ) با دیگری چاخان کننده . کسی که عادت به چاخان کردن و خوش آمد گفتن دارد.چاخانسر. [ س َ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان سیاهکلرود بخش رودسر شهرستان لاهیجان 20 هزارگزی جنوب خاوری رودسر و یک هزارگزی راه شوسه ٔ رودسر بشهسوار. جلگه ، معتدل ، مرطوب با 400 تن سکنه آب آن از نهر سیاهکلرود.محصول آنجا برنج و مرکبات ، شغل اهالی زراعت است و راه شوسه فرعی و قهوه خانه ٔ سر راه شوسه و شش باب دکان در داخل آبادی دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران جچاخانی . (اِخ ) نام کوهی در اشکور واقع در ناحیه ٔ تنکابن به مازندران .چاخچور. (اِ) چاقچور. نوعی جامه ٔ زنانه مخصوص پوشانیدن ساق پا که زنان هنگام بیرون رفتن از خانه می پوشیده اند. رجوع به چادر چاخچور شود.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۰۰ مقاله