آفتاب

ل

ل

نمایش ۱ تا 25 از ۲۰۰ مقاله

لئون . [ ل ِ ئُن ْ ] (اِخ ) نام قدیم منطقه ٔ واقع در شمال غربی اسپانی که در قرن دهم میلادی متشکل و در سال 1230 م . با کاستیل یکی شد و شامل ایالات کنونی لئون ، زامرا، پالنسیا، والادلید و سالامانک است .لئون . [ ل ِ ئُن ْ ] (اِخ ) نام شهری به اسپانی ، مرکز ایالت قدیم لئون و کرسی ایالت . دارای 29 هزار تن سکنه .لئون . [ ل ِ ئُن ْ ] (اِخ ) پیی دو. یا لئونه . ناحیه ٔ باستانی در برتانی (فینیستر). کرسی آن لاندرنو است .لئون . [ ل ِ ئُن ْ] (اِخ ) نام شهری از جمهوری نیکاراگوآ به امریکای مرکزی و کرسی قدیم جمهوری . دارای چهل هزار تن سکنه .لئون . [ ل ِ ئُن ْ ] (اِخ ) نام شهری از مکزیک (اتا دوگوآناژوآتو). (۱) دارای یکصد و ده هزار تن سکنه .لئون اول . [ ل ِ ءُ ن ِ اَوْ وَ ] (اِخ ) ملقب به کبیر. امپراطور روم شرقی (457 - 474م .).لئون اول . [ ل ِ ءُ ن ِ اَوْ وَ ] (اِخ ) (سن ) ملقب به کبیر. پاپ مسیحی (440 - 461 م .). ذکران وی دوم آوریل و در کلیسای یونانی هجدهم فوریه است .لئون پنجم . [ ل ِ ءُ ن ِ پ َ ج ُ ] (اِخ ) نام پادشاه ارمنستان (813 - 820 م .).لئون پنجم . [ ل ِ ءُ ن ِ پ َ ج ُ ] (اِخ ) پاپ مسیحی به سال 903 م .لئون تولستوی . [ ل ِ ئُن ْ ت ُ ] (اِخ ) افسانه سرای روسی . رجوع به تولستوی شود.لئون چهارم . [ ل ِ ءُ ن ِ چ َ رُ ] (اِخ ) (لوخزر) امپراطور مشرق (775 - 780 م .).لئون چهارم . [ ل ِ ءُ ن ِ چ َ رُ ] (اِخ ) پاپ مسیحی از 847 تا 855 م .لئون دهم . [ ل ِ ءُ ن ِ دَ هَُ ] (اِخ ) ژآن دومدیسی ) پاپ مسیحی (1513 - 1521 م .).لئون دهم . [ ل ِ ءُ ن ِ دَ هَُ ] (اِخ ) پرتره دو. نام پرده ای از آثار رافائل . (در قصر پیتی فلورانس ).لئون دوازدهم . [ ل ِ ءُ ن ِ دَ دَ هَُ ] (اِخ ) پاپ مسیحی (1823 - 1829 م .).لئون دوم . [ ل ِ ءُ ن ِ دُوْ وُ ] (اِخ ) امپراطور مشرق به سال 474 م .لئون دوم . [ ل ِ ءُ ن ِ دُوْ وُ ] (اِخ ) (سن ) پاپ مسیحی (682 - 683 م .).لئون سوم . [ ل ِ ءُ ن ِ س ِوْ وُ ] (اِخ ) امپراطور روم شرقی از مردم ایزوری (717 - 741 م .).لئون سوم . [ ل ِ ءُ ن ِ س ِوْ وُ ] (اِخ ) پاپ مسیحی (795 - 816 م .). وی به سال 800 م . اعلان پادشاهی شارلمانی کرد.لئون سیزدهم . [ ل ِ ءُ ن ِ دَ هَُ ] (اِخ ) (ژآسیم پکسی ) پاپ مسیحی (1878 - 1903 م . مولد کارپی نتو (ایتالیا) به سال 1810 م .لئون ششم . [ ل ِ ءُ ن ِ ش ِ ش ُ ] (اِخ ) ملقب به حکیم . امپراطور روم شرقی (886 - 912م .).لئون ششم . [ ل ِ ءُ ن ِ ش ِ ش ُ ] (اِخ ) پاپ مسیحی از 928 تا 929 م .لئون کاهون . [ ل ِ ئُن ْ ] (اِخ ) (۱) نام یکی از مورخین و نویسندگان اروپائی .وی در تحسین و بیان مفاخر اقوام ترک و مغول راه غلورفته و به قوه ٔ انشاء بلیغی که داشته است جمیع حقایق تاریخی را زیر پای غرض گذاشته و در کتابی بنام «مقدمه ٔ تاریخ آسیا، اقوام ترک و مغول از ابتدا تا سال 1405 میلادی » اقوام ترک و مغول را از همه جهت مورد ستایش قرار داده و اگرچه در انشاء آن هنر بسیار بکار برده است ولی از لحاظ عل...لئون کاوالو. [ ل ِ ئُن ْ وال ْ ل ُ ] (اِخ ) (۱) روگ ژِرو. ترانه ساز ایتالیائی . مولد ناپل (1858-1919 م .).لئون لافریکن . [ ل ِ ئُن ْ ک َ ] (اِخ ) (۱) ژان . جغرافیادان عرب . مولد غرناطه در حدود 1483 و وفات پس از 1530 م .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۰۰ مقاله