> جهان باستان
آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

جهان باستان

'تمدن‌ها 'عنوان کلی مجموعه کتاب‌هایی است که با رعایت اختصار و ساده نویسی, متکی بر منابع و تحقیقات مهم, برای معرفی تمدن‌ها به نوجوانان و جوانان تهیه شده است .در نخسیتن کتاب این مجموعه وجوه اصلی تمدن 'یونان 'در هشت فصل معرفی شده که عبارت‌اند از1 :ـ اوضاع جغرافیایی, تاریخ سیاسی, 2ـ نظام سیاسی حکومتی, 3ـ نظام اجتماعی و اقتصادی, 4ـ هنر, 5ـ دین, 6ـ علم و دانش, 7ـ ادبیات, …

این کتاب ماحصل پژوهش‌های باستان‌شناسانه بارتولد ( 1930ـ 1869) شرق‌شناس آلمانی تبار روسی در نواحی آسیای مرکزی است .وی طی سال‌های 1893و 1894به آسیای مرکزی سفر کرد و با بازدید از نواحی مختلف این منطقه پژوهش حاضر را تدوین نمود .در این کتاب, پژوهنده نخست گزارشی از محوطه‌های تاریخی و تپه‌های باستانی و نیز بقایای ساختمانی به دست می‌دهد, سپس با استناد به ماخذ جغرافیایی …