آفتاب

نوشته های گوناگون زبان کلاسیک یونان

نوشته های گوناگون زبان کلاسیک یونان

نمایش ۱ تا 25 از ۱ مقاله

کتاب حاضر با ذکر مکالمه 'سیمویند, حکیم 'و 'هیرون 'مستبد آغاز می‌شود. این مکالمه اثری است از 'گزنفون 'ـ حکیم و فیلسوف معاصر افلاطون' .اشتراوس', نویسنده کتاب, پس از ذکر این مکالمه به تفسیر و تاویل جزئ جزئ آن می‌پردازد . مکالمه چنین آغاز می‌شود' :سیمویند حکیم و شاعر, روزی به نزد هیرون مستبد رفت .چون هر دوی آنان کاری نداشتند که انجام دهند و در حال استراحت بودن...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱ مقاله