آفتاب

اقتصاد خانواده و زندگی خانوادگی

اقتصاد خانواده و زندگی خانوادگی

نمایش ۱ تا 25 از ۲۱۷ مقاله


کتاب حاضر در فصل نخست، شامل کلیاتی درباره‌ی خانواده که شامل تعاریف، انواع خانواده و سایر مسائل مرتبط با خانواده است. فصل دوم، تعاریف و مفاهیم اقتصادی را دربر می‌گیرد، سپس پیشینه‌ی اقتصادی و اجتماعی خانواده در دوره‌های مختلف، موضوع فصل سوم را تشکیل می‌دهد. فصل چهارم در خصوص مدیریت اقتصادی خانواده و مسائل مربوط به آن را با توجه به دیدگاه متفکران علم مدیریت، بر...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۱۷ مقاله