آفتاب

شیمی نظری و شیمی فیزیک

شیمی نظری و شیمی فیزیک

نمایش ۱ تا 25 از ۲۷۵ مقاله
کتاب حاضر به زبان انگلیسی شامل مطالبی است درباره پیوندهای شیمیایی که برای مطالعه دانشجویان رشته شیمی تدوین شده است.دومین ویرایش کتاب((شیمی فیزیک)) طی چهار فصل به زبان انگلیسی نگارش یافته است .فصل اول به مباحثی در زمینه((ترمودینامیک)) اختصاص دارد که از آن جمله است :قوانین اول, دوم و سوم ترمودینامیک, تعادل شیمیایی و تعادل فازی . فصل دوم با عنوان((شیمی کوانتوم)), با مباحثی از این دست, تدوین شده است : تئوری کوانتوم, ساختاری اتمی, ساختار الکترونیکی مولکول‌ها و انواع واکنش‌ها...

در این کتاب, مهم‌ترین اصول شیمی فضایی ترکیبات آلی, به صورت گام به گام ذیل 15فصل برای دانشجویان رشته‌های شیمی تدوین شده که برخی موضوعات آن چنین است : ((شکل مولکول‌های ساده)), ((دستوارگی در مولکول‌های دارای مراکز چهار وجهی بی تقارن)), ((نامگذاری و شیمی فضایی آمینو اسیدها و برخی از کربوهیدرات‌های ساده)), ((دستوارگی در سیستم‌های فاقد اتم کربن بی‌تقارن)) و ((ه...این کتاب به زبان ساده بحثی است در باب ساختمان اتم که طی آن نظریات مختلف در ارتباط با آن جمع و تدوین شده است .در بخش‌های مختلف کتاب, از یک موضوع خاص در ارتباط با اتم, تعاریفی متعدد و تقریبا نزدیک به هم به چشم می‌خورد .بخش پایانی کتاب مربوط به تعاریف متفرقه است .موضوعات اصلی کتاب عبارت‌اند از' :اتم', 'الکترون', 'ذره', 'نور', 'امواج ' 'انرژی', 'ماده', 'جاذبه'...

در این کتاب به زبانی ساده و با استفاده از تصاویر متعدد, قواعد حاکم بر ساختمان, حرکات و تغییرات مولکول‌ها شرح داده می‌شود' .اشکال هندسی مولکول‌ها', 'مجموعه‌های مولکولی', 'الکترون‌ها در داخل اتم', 'مولکول‌های واکنش کننده ' و 'قدرت اعجاب انگیز مولکول‌ها در پاسخ گفتن به واکنش 'از مباحث اصلی کتاب به شمار می‌روند .در این کتاب راهنمای آموزشی اثر مواد حلال در واکنش‌های شیمیایی بررسی و تشریح شده است. فصل‌های کتاب عبارت‌اند از: 'بر هم کنش بین حلال و ماده حل شونده', 'طبقه‌بندی حلال‌ها', 'اثر حلال بر روی موقعیت تعادل شیمیایی همگن', 'اثر حلال بر روی سرعت واکنش شیمیایی همگن', 'تسریع واکنش 'Sn به وسیله حلال پوشی ویژه آنیون', 'اثر حلال بر روی طیف جذبی ترکیبات آلی', 'پارامترهای...هدف از تدوین کتاب ارائه یک تصویر فیزیکی از نحوه رفتار الکترون‌ها و هسته‌هاست که طی آن نگارنده می‌کوشد تا خواص اتم‌ها و مولکول‌ها را به کمک مکانیک کوانتوم تشریح نماید .وی همچنین توضیح می‌دهد که چگونه تقریب‌های قابل قبول, رفتار سیستم‌های بسیار پیچیده را توجیه می‌کنند .مولف با توصیف حالت‌های مجاز اتم‌ها, مولکول‌ها و یون‌های ساده, ایده‌های بنیادی راجع به پیون...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۷۵ مقاله