آفتاب

ریاضیات

ریاضیات

نمایش ۱ تا 25 از ۱۰,۴۴۳ مقاله


نگارنده در کتاب, با استناد به نوشته‌ها و مدارک خاورشناسان, شرح حال دوازده تن از ریاضی‌دانان و اخترشناسان ایرانی را همراه با معرفی آثار و تالیفات آنان, فراهم آورده است .این اشخاص عبارت‌اند از1 :ـ موسی خوارزمی, 2ـ جمشید کاشانی, 3ـ جلیل سجزی, 4ـ محمد ماهانی, 5ـ فضل نیریزی, 6ـ ابوسهل کوهی, 7ـ حبیب فزاری, 8ـ ال‌ غ بیک, 9ـ حامد خجندی, 10ـ بهائ‌الدین عاملی, 11ـ...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۰,۴۴۳ مقاله