آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

آموزش، پژوهش و مباحث وابسته

در این کتاب ابتدا به عوامل یادگیری زبان, سپس سیر تاریخی آن اشاره می‌شود و در پی آن مباحث مختلفی درباره زبان و منشا آن مطرح می‌گردد .آن گاه تحول تدریجی آموزش زبان تشریح می‌شود .در کتاب ضمن مقایسه شیوه‌های سنتی آموزش زبان با روش‌های جدید, فنون مختلف آموزش زبان‌های خارجی به دست داده شده است . این کتاب شامل چهارده بخش است که در پایان آن تمریناتی چند گنجانده …

کتاب حاضر در بر گیرنده مقالاتی است از' نظریه زبان بینابین و تحلیل خطاها در رشته زبان شناسی کاربردی .گفتنی است' :اصطلاح زبان بینابین توسط <<سلینکر>> در راستای این باور ابداع شد که زبان یاد گیرنده زبان, نوعی از زبان دورگه زبان مادری او و زبان هدف است .' کتاب به دو بخش تقسیم شده است .بخش اول درباره تحلیل خطاها یعنی خطاهای نظام‌مند زبان آموز است .بخش دوم در خصوص …