آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

جامعه شناسی و مردم شناسی

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱,۰۴۰ مورد

نگارنده در این نوشتار, به اجمال جامعه مغرب را به نقد کشیده است .مطالب کتاب با این عناوین تدوین یافته است :پاورچین در وادی عقب ماندگی ;بلوک بندی جهان (شرق و غرب) ;منظور از جهان اول و دوم و جهان سوم چیست ;ریخت شناسی جوامع علمی ;اخلاق اجتماعی ;آزادی خواهی و دموکراسی ;نظریه انسجام ; حوزه ارتباطات ;قالب‌بندی‌های انسان گرایانه ;انواع جوامع ;جامعه باز و بسته ; تئوری …

کتاب حاضر, شامل اصول و مبانی جامعه‌شناسی است که در فصل نخست آن چارچوب نگرش جامعه‌شناسی و تعریف آن آمده است .فصل دوم به مقوله((نیاز و نقش آن در جامعه)) و ((رفتار اجتماعی)) و فصول بعدی به ترتیب به این مباحث اختصاص دارد :((روابط اجتماعی)), ((غریزه)), ((گروه‌های اجتماعی)), ((هنجارهای اجتماعی)), ((ارزش‌های اجتماعی)), ((فرهنگ)), ((اجتماعی شدن یا جامعه‌پذیری)), ((موقعیت, نقش و پایگاه …

نویسنده _ 'فیلیپ منینگ ' _ در این کتاب با استفاده از رساله فوق لیسانس و دکترای 'ارونیگ گافمن ' () 1982 _ 1922 _ جامعه شناس آمریکایی _ عقاید و نظریه های وی را تشریح می نماید. در فصل اول شرح مختصری از کلیه عقاید , نظریه ها و روش های گافمن ذکر شده است . فصل دوم به موضوع رساله فوق لیسانس گافمن ('مامور پمپ بنزین ') , رساله دکترایش (رفتار ارتباطی در جزیره دیکسون ) و نظریه نمایشی او اختصاص …

در این کتاب طی 15فصل, آمار اجتماعی(شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی) با مثال‌های متعددی از داده‌های واقعی اجتماعی برای دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی تشریح شده است .در کتاب این مباحث فراهم آمده است :((مقدمه‌ای بر آمار)), ((متغیرهای اجتماعی و سنجش آنها)), ((گروه‌بندی داده‌های کیفی)), ((گروه‌بندی متغیرهای کمی)), ((متوسطه‌ها)), ((عمل نرم سازی)), ((سنجش پیوستگی متغیرهای …

کتاب حاضر ترجمه‌ای است از پنج سخنرانی 'کلودلوی استروس‌ج '(1908) که در دسامبر 1977از رادیو کانادایی CBCدر برنامه 'اسطوره و معنا 'پخش شد .این سخنرانی‌ها در واقع پاسخ به پرسش‌هایی است که از سوی اندیشمندان مطرح می‌شده است .عناوین این پنج سخنرانی از این قرار است' :برخورد اسطوره و علم', 'تفکر بدوی و تفکر مدرن', 'لب شکری‌ها و دو قلوها :جدایی اسطوره‌ها', 'اسطوره و تاریخ 'و 'اسطوره …

مجموعه حاضر مشتمل بر سخنرانی‌های نگارنده (سید محمد امین) در باب اصلاحات است که با موضوعاتی از این دست ایراد شده است' :حقوق اساسی', 'راست و چپ', 'اصلاح طلب و محافظه‌کار', 'جنگ تمدن‌ها', 'خودی و غیر خودی', 'تسامح و تساهل', 'نگرشی اصلاحی', 'هم سویی با غرب', 'فروپاشی شوروی', 'تهاجم فرهنگی', 'اکثریت و اقلیت 'و 'تورم جوانی .'

اصول و کلیات علم جامعه‌شناسی در این کتاب, طی دوازده بخش برای دانشجویان رشته‌های جامعه‌شناسی تشریح می‌شود .بخش‌های کتاب عبارت‌اند از :((کلیات(متدولوژی, قانون, علم, قوانین اجتماعی))), ((نظری بر سیر تکوینی تفکرات اجتماعی)), ((مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی)), ((گروه‌های اجتماعی)), ((طبقات اجتماعی)), ((نهادها و سازمان‌های اجتماعی)), ((روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی)), ((قشر بندی …

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱,۰۴۰ مورد