آفتاب

کتابشناسی آثار مجهول المولف

کتابشناسی آثار مجهول المولف

نمایش ۱ تا 25 از ۱ مقاله

در مجموعه حاضر فهرست نام‌های مستعار نویسندگان و شاعران معاصر ایران گردآوری و به ترتیب الفبای اسم مستعار تنظیم گردیده است .در زیر هر نام مستعار, نام و نام خانوادگی صاحب آن به همراه سال حیات, تولد و وفات, نیز محل کاربرد و ماخذ مورد استفاده آن ذکر شده است .برای نمونه, نخستین مدخل چنین است : 'آبدزدک ;صادقی, ابوالقاسم ;کاربرد :توفیق ;ماخد :سالنامه گل آقا, .'137...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱ مقاله