آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

کتابشناسی آثار مجهول المولف

در مجموعه حاضر فهرست نام‌های مستعار نویسندگان و شاعران معاصر ایران گردآوری و به ترتیب الفبای اسم مستعار تنظیم گردیده است .در زیر هر نام مستعار, نام و نام خانوادگی صاحب آن به همراه سال حیات, تولد و وفات, نیز محل کاربرد و ماخذ مورد استفاده آن ذکر شده است .برای نمونه, نخستین مدخل چنین است : 'آبدزدک ;صادقی, ابوالقاسم ;کاربرد :توفیق ;ماخد :سالنامه گل آقا, .'1373 در …