آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

مکاتب فلسفی

ایدئالیسم و نظامهای وابسته

فلسفه انتقادی

شهودگرائی و برگسونیس

انسانگرائی و نظامهای وابسته

احساس گرائی

طبیعت گرائی و نظامهای وابسته

آئین وحدت وجود و نظوامهای وابسته

لیبرالیسم، التقاطی گری و سنت گرائی

دیگر نظامهای و مکاتب فلسفی

درک مشابهت‌ها و تفاوت‌های ایدئولوژی و علم مهم‌ترین هدفی است که موولف در کتاب حاضر دنبال می‌کند .وی در اثبات این نظریه بیان می‌دارد :((مقبولیت عام تمامی ایدئولوژی‌ها از جمله به دلیل وجود هسته‌هایی علمی در آن‌هاست که مقدمات پذیرش آن‌ها را توسط جمعی از دانشمندان فراهم می‌سازد)) .عناوین برخی از فصل‌ها چنین است :((پرسشی درباره ایدئولوژی)), ((ایدئولوژی …

نگارنده در این کتاب با بررسی ساختار ایدئولوژی ;نحوه عمل و پیامدهای آن را در حکومت‌ها و احزاب نشان می‌دهد .افزون بر آن, وی نقدی از ایدئولوژی‌های مطرح در جهان فراهم می‌آورد .کتاب در دو بخش با این عناوین تدوین شده است : 'چرخش ذهنی ایدئولوژی '(بررسی مفهوم ایدئولوژی و تفاوت آن با نظریات, اعتقادات, نهضت‌ها و نظام‌های فکری, ایدئولوژی و نظام‌های ارزشی, خاستگاه‌های …