آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

واژه نامه های فلسفه

مجموعه حاضر در دو بخش اصلی تدوین یافته است .در بخش نخست, 73مفهوم اصلی و دشواری که در آثار مارکس آمده ـ به ترتیب حروف الفبا ـ در قالب 37مقاله, توضیح داده شده است .هر مدخل با عنوان‌های فارسی و آلمانی آغاز می‌شود .در بخش دوم ـ گاه‌نامه فلسفی مارکس ـ از رویدادهای مهم زندگی مارکس و آثار اصلی وی, عناوین مهم‌ترین آثاری که در قلمرو و شناخت اندیشه فلسفی مارکس منتشر …