> برنامه کامل بازی های جام جهانی 2018
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

برنامه کامل بازی های جام جهانی 2018

آخرین نتایج بازی ها

نتیجه بازی
فرانسه فرانسه ۴ - ۲ کروواسی کروواسی
بلژیک بلژیک ۲ - ۰ انگلیس انگلیس
کروواسی کروواسی ۲ - ۱ انگلیس انگلیس
فرانسه فرانسه ۱ - ۰ بلژیک بلژیک
روسیه روسیه ۲ - ۲ کروواسی کروواسی
سوئد سوئد ۰ - ۲ انگلیس انگلیس
برزیل برزیل ۱ - ۲ بلژیک بلژیک
اروگوئه اروگوئه ۰ - ۲ فرانسه فرانسه
کلمبیا کلمبیا ۱ - ۱ انگلیس انگلیس
سوئد سوئد ۱ - ۰ سوئیس سوئیس
بلژیک بلژیک ۳ - ۲ ژاپن ژاپن
برزیل برزیل ۲ - ۰ مکزیک مکزیک
کروواسی کروواسی ۱ - ۱ دانمارک دانمارک
اسپانیا اسپانیا ۱ - ۱ روسیه روسیه
اروگوئه اروگوئه ۲ - ۱ پرتغال پرتغال
فرانسه فرانسه ۴ - ۳ آرژانتین آرژانتین
انگلیس انگلیس ۰ - ۱ بلژیک بلژیک
پاناما پاناما ۱ - ۲ تونس تونس
سنگال سنگال ۰ - ۱ کلمبیا کلمبیا
ژاپن ژاپن ۰ - ۱ لهستان لهستان
سوئیس سوئیس ۲ - ۲ کاستاریکا کاستاریکا
صربستان صربستان ۰ - ۲ برزیل برزیل
کره جنوبی کره جنوبی ۲ - ۰ آلمان آلمان
مکزیک مکزیک ۰ - ۳ سوئد سوئد
نیجریه نیجریه ۱ - ۲ آرژانتین آرژانتین
ایسلند ایسلند ۱ - ۲ کروواسی کروواسی
استرالیا استرالیا ۰ - ۲ پرو پرو
دانمارک دانمارک ۰ - ۰ فرانسه فرانسه
ایران ایران ۱ - ۱ پرتغال پرتغال
اسپانیا اسپانیا ۲ - ۲ مراکش مراکش
عربستان سعودی عربستان سعودی ۲ - ۱ مصر مصر
اروگوئه اروگوئه ۳ - ۰ روسیه روسیه
لهستان لهستان ۰ - ۳ کلمبیا کلمبیا
ژاپن ژاپن ۲ - ۲ سنگال سنگال
انگلیس انگلیس ۶ - ۱ پاناما پاناما
آلمان آلمان ۲ - ۱ سوئد سوئد
کره جنوبی کره جنوبی ۱ - ۲ مکزیک مکزیک
بلژیک بلژیک ۵ - ۲ تونس تونس
صربستان صربستان ۱ - ۲ سوئیس سوئیس
نیجریه نیجریه ۲ - ۰ ایسلند ایسلند
برزیل برزیل ۲ - ۰ کاستاریکا کاستاریکا
آرژانتین آرژانتین ۰ - ۳ کروواسی کروواسی
فرانسه فرانسه ۱ - ۰ پرو پرو
دانمارک دانمارک ۱ - ۱ استرالیا استرالیا
ایران ایران ۰ - ۱ اسپانیا اسپانیا
اروگوئه اروگوئه ۱ - ۰ عربستان سعودی عربستان سعودی
پرتغال پرتغال ۱ - ۰ مراکش مراکش
روسیه روسیه ۳ - ۱ مصر مصر
لهستان لهستان ۱ - ۲ سنگال سنگال
کلمبیا کلمبیا ۱ - ۲ ژاپن ژاپن
تونس تونس ۱ - ۲ انگلیس انگلیس
بلژیک بلژیک ۳ - ۰ پاناما پاناما
سوئد سوئد ۱ - ۰ کره جنوبی کره جنوبی
برزیل برزیل ۱ - ۱ سوئیس سوئیس
آلمان آلمان ۰ - ۱ مکزیک مکزیک
کاستاریکا کاستاریکا ۰ - ۱ صربستان صربستان
کروواسی کروواسی ۲ - ۰ نیجریه نیجریه
پرو پرو ۰ - ۱ دانمارک دانمارک
آرژانتین آرژانتین ۱ - ۱ ایسلند ایسلند
فرانسه فرانسه ۲ - ۱ استرالیا استرالیا
پرتغال پرتغال ۳ - ۳ اسپانیا اسپانیا
مراکش مراکش ۰ - ۱ ایران ایران
مصر مصر ۰ - ۱ اروگوئه اروگوئه
روسیه روسیه ۵ - ۰ عربستان سعودی عربستان سعودی

آخرین نتایج بازی ها

نتیجه بازی
فرانسه فرانسه ۴ - ۲ کروواسی کروواسی
بلژیک بلژیک ۲ - ۰ انگلیس انگلیس
کروواسی کروواسی ۲ - ۱ انگلیس انگلیس
فرانسه فرانسه ۱ - ۰ بلژیک بلژیک
روسیه روسیه ۲ - ۲ کروواسی کروواسی
سوئد سوئد ۰ - ۲ انگلیس انگلیس
برزیل برزیل ۱ - ۲ بلژیک بلژیک
اروگوئه اروگوئه ۰ - ۲ فرانسه فرانسه
کلمبیا کلمبیا ۱ - ۱ انگلیس انگلیس
سوئد سوئد ۱ - ۰ سوئیس سوئیس
بلژیک بلژیک ۳ - ۲ ژاپن ژاپن
برزیل برزیل ۲ - ۰ مکزیک مکزیک
کروواسی کروواسی ۱ - ۱ دانمارک دانمارک
اسپانیا اسپانیا ۱ - ۱ روسیه روسیه
اروگوئه اروگوئه ۲ - ۱ پرتغال پرتغال
فرانسه فرانسه ۴ - ۳ آرژانتین آرژانتین
انگلیس انگلیس ۰ - ۱ بلژیک بلژیک
پاناما پاناما ۱ - ۲ تونس تونس
سنگال سنگال ۰ - ۱ کلمبیا کلمبیا
ژاپن ژاپن ۰ - ۱ لهستان لهستان
سوئیس سوئیس ۲ - ۲ کاستاریکا کاستاریکا
صربستان صربستان ۰ - ۲ برزیل برزیل
کره جنوبی کره جنوبی ۲ - ۰ آلمان آلمان
مکزیک مکزیک ۰ - ۳ سوئد سوئد
نیجریه نیجریه ۱ - ۲ آرژانتین آرژانتین
ایسلند ایسلند ۱ - ۲ کروواسی کروواسی
استرالیا استرالیا ۰ - ۲ پرو پرو
دانمارک دانمارک ۰ - ۰ فرانسه فرانسه
ایران ایران ۱ - ۱ پرتغال پرتغال
اسپانیا اسپانیا ۲ - ۲ مراکش مراکش
عربستان سعودی عربستان سعودی ۲ - ۱ مصر مصر
اروگوئه اروگوئه ۳ - ۰ روسیه روسیه
لهستان لهستان ۰ - ۳ کلمبیا کلمبیا
ژاپن ژاپن ۲ - ۲ سنگال سنگال
انگلیس انگلیس ۶ - ۱ پاناما پاناما
آلمان آلمان ۲ - ۱ سوئد سوئد
کره جنوبی کره جنوبی ۱ - ۲ مکزیک مکزیک
بلژیک بلژیک ۵ - ۲ تونس تونس
صربستان صربستان ۱ - ۲ سوئیس سوئیس
نیجریه نیجریه ۲ - ۰ ایسلند ایسلند
برزیل برزیل ۲ - ۰ کاستاریکا کاستاریکا
آرژانتین آرژانتین ۰ - ۳ کروواسی کروواسی
فرانسه فرانسه ۱ - ۰ پرو پرو
دانمارک دانمارک ۱ - ۱ استرالیا استرالیا
ایران ایران ۰ - ۱ اسپانیا اسپانیا
اروگوئه اروگوئه ۱ - ۰ عربستان سعودی عربستان سعودی
پرتغال پرتغال ۱ - ۰ مراکش مراکش
روسیه روسیه ۳ - ۱ مصر مصر
لهستان لهستان ۱ - ۲ سنگال سنگال
کلمبیا کلمبیا ۱ - ۲ ژاپن ژاپن
تونس تونس ۱ - ۲ انگلیس انگلیس
بلژیک بلژیک ۳ - ۰ پاناما پاناما
سوئد سوئد ۱ - ۰ کره جنوبی کره جنوبی
برزیل برزیل ۱ - ۱ سوئیس سوئیس
آلمان آلمان ۰ - ۱ مکزیک مکزیک
کاستاریکا کاستاریکا ۰ - ۱ صربستان صربستان
کروواسی کروواسی ۲ - ۰ نیجریه نیجریه
پرو پرو ۰ - ۱ دانمارک دانمارک
آرژانتین آرژانتین ۱ - ۱ ایسلند ایسلند
فرانسه فرانسه ۲ - ۱ استرالیا استرالیا
پرتغال پرتغال ۳ - ۳ اسپانیا اسپانیا
مراکش مراکش ۰ - ۱ ایران ایران
مصر مصر ۰ - ۱ اروگوئه اروگوئه
روسیه روسیه ۵ - ۰ عربستان سعودی عربستان سعودی
جوایز پیش بینی فوتبال