فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

امتیاز 7629***0938 در جام جهانی 2018

مجموع تعداد پیش بینی بازی ها : ۶۴ بازی

مجموع امتیاز پیش بینی بازی ها : ۷,۰۴۰ امتیاز

مجموع تعداد دعوت از دوستان : ۰ دعوت

مجموع امتیاز دعوت از دوستان : ۰ امتیاز

رتبه : ۱۲

مجموع امتیاز : ۷,۰۴۰ امتیاز

نتیجه بازی ضریب بازی پیش بینی امتیاز
۱ فرانسه فرانسه ۴ - ۲ کروواسی کروواسی ۱ پیش بینی ۱۲۰ امتیاز
۲ بلژیک بلژیک ۲ - ۰ انگلیس انگلیس ۱ پیش بینی ۲۲۰ امتیاز
۳ کروواسی کروواسی ۲ - ۱ انگلیس انگلیس ۱ پیش بینی ۱۵۰ امتیاز
۴ فرانسه فرانسه ۱ - ۰ بلژیک بلژیک ۱ پیش بینی ۱۵۰ امتیاز
۵ روسیه روسیه ۲ - ۲ کروواسی کروواسی ۱ پیش بینی ۱۵۰ امتیاز
۶ سوئد سوئد ۰ - ۲ انگلیس انگلیس ۱ پیش بینی ۲۱۰ امتیاز
۷ برزیل برزیل ۱ - ۲ بلژیک بلژیک ۱ پیش بینی ۱۵۰ امتیاز
۸ اروگوئه اروگوئه ۰ - ۲ فرانسه فرانسه ۱ پیش بینی ۱۷۰ امتیاز
۹ کلمبیا کلمبیا ۱ - ۱ انگلیس انگلیس ۱ پیش بینی ۸۰ امتیاز
۱۰ سوئد سوئد ۱ - ۰ سوئیس سوئیس ۱ پیش بینی ۴۰ امتیاز
۱۱ بلژیک بلژیک ۳ - ۲ ژاپن ژاپن ۱ پیش بینی ۱۰۰ امتیاز
۱۲ برزیل برزیل ۲ - ۰ مکزیک مکزیک ۱ پیش بینی ۱۲۰ امتیاز
۱۳ کروواسی کروواسی ۱ - ۱ دانمارک دانمارک ۱ پیش بینی ۱۸۰ امتیاز
۱۴ اسپانیا اسپانیا ۱ - ۱ روسیه روسیه ۱ پیش بینی ۷۰ امتیاز
۱۵ اروگوئه اروگوئه ۲ - ۱ پرتغال پرتغال ۱ پیش بینی ۱۰۰ امتیاز
۱۶ فرانسه فرانسه ۴ - ۳ آرژانتین آرژانتین ۱ پیش بینی ۱۰۰ امتیاز
۱۷ انگلیس انگلیس ۰ - ۱ بلژیک بلژیک ۱ پیش بینی ۹۰ امتیاز
۱۸ پاناما پاناما ۱ - ۲ تونس تونس ۱ پیش بینی ۱۱۰ امتیاز
۱۹ سنگال سنگال ۰ - ۱ کلمبیا کلمبیا ۱ پیش بینی ۸۰ امتیاز
۲۰ ژاپن ژاپن ۰ - ۱ لهستان لهستان ۱ پیش بینی ۶۰ امتیاز
۲۱ سوئیس سوئیس ۲ - ۲ کاستاریکا کاستاریکا ۱ پیش بینی ۸۰ امتیاز
۲۲ صربستان صربستان ۰ - ۲ برزیل برزیل ۱ پیش بینی ۶۰ امتیاز
۲۳ کره جنوبی کره جنوبی ۲ - ۰ آلمان آلمان ۱ پیش بینی ۹۰ امتیاز
۲۴ مکزیک مکزیک ۰ - ۳ سوئد سوئد ۱ پیش بینی ۶۰ امتیاز
۲۵ نیجریه نیجریه ۱ - ۲ آرژانتین آرژانتین ۱ پیش بینی ۱۵۰ امتیاز
۲۶ ایسلند ایسلند ۱ - ۲ کروواسی کروواسی ۱ پیش بینی ۱۵۰ امتیاز
۲۷ استرالیا استرالیا ۰ - ۲ پرو پرو ۱ پیش بینی ۸۰ امتیاز
۲۸ دانمارک دانمارک ۰ - ۰ فرانسه فرانسه ۱ پیش بینی ۸۰ امتیاز
۲۹ ایران ایران ۱ - ۱ پرتغال پرتغال ۱ پیش بینی ۷۰ امتیاز
۳۰ اسپانیا اسپانیا ۲ - ۲ مراکش مراکش ۱ پیش بینی ۹۰ امتیاز
۳۱ عربستان سعودی عربستان سعودی ۲ - ۱ مصر مصر ۱ پیش بینی ۹۰ امتیاز
۳۲ اروگوئه اروگوئه ۳ - ۰ روسیه روسیه ۱ پیش بینی ۰ امتیاز
۳۳ لهستان لهستان ۰ - ۳ کلمبیا کلمبیا ۱ پیش بینی ۶۰ امتیاز
۳۴ ژاپن ژاپن ۲ - ۲ سنگال سنگال ۱ پیش بینی ۱۰۰ امتیاز
۳۵ انگلیس انگلیس ۶ - ۱ پاناما پاناما ۱ پیش بینی ۱۰۰ امتیاز
۳۶ آلمان آلمان ۲ - ۱ سوئد سوئد ۱ پیش بینی ۳۰ امتیاز
۳۷ کره جنوبی کره جنوبی ۱ - ۲ مکزیک مکزیک ۱ پیش بینی ۸۰ امتیاز
۳۸ بلژیک بلژیک ۵ - ۲ تونس تونس ۱ پیش بینی ۸۰ امتیاز
۳۹ صربستان صربستان ۱ - ۲ سوئیس سوئیس ۱ پیش بینی ۸۰ امتیاز
۴۰ نیجریه نیجریه ۲ - ۰ ایسلند ایسلند ۱ پیش بینی ۱۵۰ امتیاز
۴۱ برزیل برزیل ۲ - ۰ کاستاریکا کاستاریکا ۱ پیش بینی ۱۳۰ امتیاز
۴۲ آرژانتین آرژانتین ۰ - ۳ کروواسی کروواسی ۱ پیش بینی ۹۰ امتیاز
۴۳ فرانسه فرانسه ۱ - ۰ پرو پرو ۱ پیش بینی ۲۴۰ امتیاز
۴۴ دانمارک دانمارک ۱ - ۱ استرالیا استرالیا ۱ پیش بینی ۱۰۰ امتیاز
۴۵ ایران ایران ۰ - ۱ اسپانیا اسپانیا ۱ پیش بینی ۲۰۰ امتیاز
۴۶ اروگوئه اروگوئه ۱ - ۰ عربستان سعودی عربستان سعودی ۱ پیش بینی ۱۵۰ امتیاز
۴۷ پرتغال پرتغال ۱ - ۰ مراکش مراکش ۱ پیش بینی ۱۳۰ امتیاز
۴۸ روسیه روسیه ۳ - ۱ مصر مصر ۱ پیش بینی ۸۰ امتیاز
۴۹ لهستان لهستان ۱ - ۲ سنگال سنگال ۱ پیش بینی ۸۰ امتیاز
۵۰ کلمبیا کلمبیا ۱ - ۲ ژاپن ژاپن ۱ پیش بینی ۰ امتیاز
۵۱ تونس تونس ۱ - ۲ انگلیس انگلیس ۱ پیش بینی ۸۰ امتیاز
۵۲ بلژیک بلژیک ۳ - ۰ پاناما پاناما ۱ پیش بینی ۱۳۰ امتیاز
۵۳ سوئد سوئد ۱ - ۰ کره جنوبی کره جنوبی ۱ پیش بینی ۸۰ امتیاز
۵۴ برزیل برزیل ۱ - ۱ سوئیس سوئیس ۱ پیش بینی ۲۹۰ امتیاز
۵۵ آلمان آلمان ۰ - ۱ مکزیک مکزیک ۱ پیش بینی ۷۰ امتیاز
۵۶ کاستاریکا کاستاریکا ۰ - ۱ صربستان صربستان ۱ پیش بینی ۱۳۰ امتیاز
۵۷ کروواسی کروواسی ۲ - ۰ نیجریه نیجریه ۱ پیش بینی ۱۰۰ امتیاز
۵۸ پرو پرو ۰ - ۱ دانمارک دانمارک ۱ پیش بینی ۱۳۰ امتیاز
۵۹ آرژانتین آرژانتین ۱ - ۱ ایسلند ایسلند ۱ پیش بینی ۸۰ امتیاز
۶۰ فرانسه فرانسه ۲ - ۱ استرالیا استرالیا ۱ پیش بینی ۱۸۰ امتیاز
۶۱ پرتغال پرتغال ۳ - ۳ اسپانیا اسپانیا ۱ پیش بینی ۱۲۰ امتیاز
۶۲ مراکش مراکش ۰ - ۱ ایران ایران ۱ پیش بینی ۱۴۰ امتیاز
۶۳ مصر مصر ۰ - ۱ اروگوئه اروگوئه ۱ پیش بینی ۱۱۰ امتیاز
۶۴ روسیه روسیه ۵ - ۰ عربستان سعودی عربستان سعودی ۱ پیش بینی ۷۰ امتیاز
مجموع امتیاز پیش بینی های 7629***0938 ۷,۰۴۰ امتیاز
جوایز پیش بینی فوتبال