> خوزه ده خسوس کورونا - CORONA Jose
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

خوزه ده خسوس کورونا

لیست تیم ها و بازی های خوزه ده خسوس کورونا

جام جهانی 2018 - تیم مکزیک

این بازیکن در جام جهانی 2018 حضور داشته اما در هیچکدام از بازی ها به زمین نرفته است.

جوایز پیش بینی فوتبال