آفتاب

گلدونبهترین شرایط نوری برای گیاه نور کامل است. گیاه در سایه هم می تواند رشد داشته باشد اما بدانید که تابش مستقیم آفتاب برای آن مناسب نیست. پشت پنجره یا در راه پله ها می توانیداز ان نگهداری کنید.

بهترین شرایط نوری برای گیاه  نور کامل است. گیاه در سایه هم می تواند رشد داشته باشد اما بدانید که تابش مستقیم آفتاب برای آن مناسب نیست. پشت پنجره یا در راه پله ها می توانیداز ان نگهداری کنید.وبگردی