آفتاب

باغچه ایبرای آن که بتوانید باغچه‌ای زیبا در حیاط خانه و یا فضای تراس خود ایجاد کنید بایستی بدانید که گل‌های زیادی در بازار وجود دارند که مقاومت متفاوتی داشته و نسبت به انوع کود و خاک و نیز استفاده از آفتاب، واکنش‌های متفاوتی دارند.

برای آن که بتوانید باغچه‌ای زیبا در حیاط خانه و یا فضای تراس خود ایجاد کنید بایستی بدانید که گل‌های زیادی در بازار وجود دارند که مقاومت متفاوتی داشته و نسبت به انوع کود و خاک و نیز استفاده از آفتاب، واکنش‌های متفاوتی دارند. به این معنا که بعضی از گل‌ها نیاز به آفتاب بیشتر و برخی نیاز به آفتاب کمتری دارند و تنها آفتابی که از پشت پنجره به آنها می‌رسد نیز برای رشدشان کافیست.
وبگردی