> پرسش و پاسخ
آفتاب
 
تمام شاخه‌ها
فرهنگ و هنر
رنگرزی و چاپ سنتی
 
فرستادن سوال جدید
آفتاب
بهداشت‌و درمان
علوم کشاورزی
کامپیوتر و اینترنت
روانشناسی
حقوق
سفر و اقامت
بانک و بیمه
مدیریت
دین و اندیشه
علم و آموزش
ورزش
فرهنگ و هنر
خانه و خانواده
پرسشهای من
  رنگرزی و چاپ سنتی
راهنما
پرسشهای سیستم پرسشهای کاربران
رنگرزی را تعریف کنید؟
مراحل اساسی رنگرزی سنتی را نام ببرید و توضیح دهید.
دوام رنگهای آنیلینی چگونه است؟
عیب رنگهای کرومی را بگویید؟
چاپ سنتی را تعریف کنید؟
چاپ سنتی روی پارچه به چند گروه تقسیم می‌شود؟
روش چاپ قلمکار سازی را توضیح دهید؟
گازری کردن پارچه را تعریف کنید؟