> پرسش و پاسخ
آفتاب
 
تمام شاخه‌ها
فرهنگ و هنر
مصنوعات فلزی
 
فرستادن سوال جدید
آفتاب
بهداشت‌و درمان
علوم کشاورزی
کامپیوتر و اینترنت
روانشناسی
حقوق
سفر و اقامت
بانک و بیمه
مدیریت
دین و اندیشه
علم و آموزش
ورزش
فرهنگ و هنر
خانه و خانواده
پرسشهای من
  مصنوعات فلزی
راهنما
پرسشهای سیستم پرسشهای کاربران
سیر تحول ساخت «مصنوعات فلزی» را بیان کنید؟
هنر دواتگری را تعریف کنید؟
شیوه‌های ساخت ظروف در هنر دواتگری را نام ببرید؟
شیوه ساخت اشیاء، به صورت یک تکه یا بدون درز را توضیح دهید؟
شیوه ای رایج در قلمزنی را نام ببرید.
هنر ملیله سازی را تعریف کنید؟
شیوه ساخت اشیاء با استفاده از دستگاه یا به روش خم کاری را توضیح دهید؟
هنر قملزنی را تعریف کنید؟
هنر زرگری را تعریف کنید؟
هنر کوفته گری را تعریف کنید.
هنر طلا کوبی را تعریف کنید.