آفتاب
 
تمام شاخه‌ها
فرهنگ و هنر
دستباف‌های سنتی
 
فرستادن سوال جدید
آفتاب
بهداشت‌و درمان
علوم کشاورزی
کامپیوتر و اینترنت
روانشناسی
حقوق
سفر و اقامت
بانک و بیمه
مدیریت
دین و اندیشه
علم و آموزش
ورزش
فرهنگ و هنر
خانه و خانواده
پرسشهای من
  دستباف‌های سنتی
راهنما
پرسشهای سیستم پرسشهای کاربران
دستباف را تعریف كنید؟
بافته‌های دستی چند گونه اند؟ نام ببرید.
بافته‌های دستگاهی و بافته‌های داری را تعریف کنید.
دستگاههای بافندگی پارچه به چند گروه تقسیم می‌شوند؟
هر دستگاه بافندگی شامل چه قسمتهایی است؟ کار هر قسمت را توضیح دهید؟
برخی از پارچه های سنتی ایران را نام ببرید؟
بافته‌های داری به چند گروه تقسیم می‌شوند؟
- قالی چیست؟
مصالح و وسایل مورد نیاز در قالی بافان را نام ببرید؟
چند نوع دار وجود دارد؟ هر کدام را جداگانه تعریف کنید؟
گوه، چوب کوجی و چوب‌هاف را تعریف کنید؟
سیخ پودکشی، دفه و دفتین و شانه را تعریف کنید؟
نقشه قالی چگونه طرحی است؟
مراکز مهم تولید قالی در ایران را نام ببرید؟
گبه چیست؟ ویژگیهای بافت گبه را توضیح دهید؟
گلیم چیست؟
گلیم‌های ایرانی به چند شیوه ساخته می‌شود؟
شیوه پودگذاری را توضیح دهید؟
شیوه پود پیچی را توضیح دهید؟