> پرسش و پاسخ
آفتاب
 
تمام شاخه‌ها
خانه و خانواده
چربی‌ها
 
فرستادن سوال جدید
آفتاب
بهداشت‌و درمان
علوم کشاورزی
کامپیوتر و اینترنت
روانشناسی
حقوق
سفر و اقامت
بانک و بیمه
مدیریت
دین و اندیشه
علم و آموزش
ورزش
فرهنگ و هنر
خانه و خانواده
پرسشهای من
  چربی‌ها
راهنما
پرسشهای سیستم پرسشهای کاربران
چربیها را تعریف کنید؟
انواع چربیها را نام ببرید؟
بخش اعظم چربیها را چه چیزی تشکیل داده است؟
اسید چرب اشباع با اسید چرب غیر اشباع چه فرقی دارد؟
ارزش تعذیه‌ای چربیها را ذکر کنید؟
نقش چربیها در سفره غذای خانوار و دستورالعمل غذایی را توضیح دهید؟
بهترین نوع چربی برای استفاده مستمر در تهیه پلو یا چلو چه نوع روغنی است؟
در هنگام استفاده از چربی به عنوان مایع طبخ چه نکته‌ای را باید رعایت کرد؟
چگونگی نگهداری چربیها را در انبار توضیح دهید؟
فشارهای اجتماعی چه تأثیری در مصرف چربیها دارند؟
چربی و روغن به چند روش اندازه گیری می‌شوند؟ توضیح دهید.