> پرسش و پاسخ
آفتاب
 
تمام شاخه‌ها
خانه و خانواده
شیر و فرآورده‌های آن
 
فرستادن سوال جدید
آفتاب
بهداشت‌و درمان
علوم کشاورزی
کامپیوتر و اینترنت
روانشناسی
حقوق
سفر و اقامت
بانک و بیمه
مدیریت
دین و اندیشه
علم و آموزش
ورزش
فرهنگ و هنر
خانه و خانواده
پرسشهای من
  شیر و فرآورده‌های آن
راهنما
پرسشهای سیستم پرسشهای کاربران
شیر را تعریف کنید؟
فرآورده های لبنی به چند گروه تقسیم می‌شوند؟
انواع فرآورده‌های لبنی تخمیری را نام ببرید؟
انواع فرآورده‌های لبنی تجاری را نام ببرید؟
پول چه تأثیری در تأمین فرآورده‌های لبنی دارد؟
بازار چه تأثیری در خرید فرآورده‌های لبنی دارد؟
مقدار خرید فرآورده‌های لبنی باید به چه میزان باشد؟
اندازه گیری شیر به چند صورت انجام می‌گیرد؟
مشکلات طبخ شیر را نام ببرید؟
روشهای طبخ لبنیات را توضیح دهید؟
شیر در چه دمایی برای خوردن آماده می‌شود؟
بیشترین میزان مصرف شیر در چه گروههایی است؟
سرو لبنیات را توضیح دهید؟
مهمترین پروتئینهای موجود در شیر چیست؟