> پرسش و پاسخ
آفتاب
 
تمام شاخه‌ها
خانه و خانواده
میوه‌ها
 
فرستادن سوال جدید
آفتاب
بهداشت‌و درمان
علوم کشاورزی
کامپیوتر و اینترنت
روانشناسی
حقوق
سفر و اقامت
بانک و بیمه
مدیریت
دین و اندیشه
علم و آموزش
ورزش
فرهنگ و هنر
خانه و خانواده
پرسشهای من
  میوه‌ها
راهنما
پرسشهای سیستم پرسشهای کاربران
صفحه آخر بعدى ۲۱
اساس طبقه بندی میوه‌ها را بنویسید؟
میوه‌های آلویی و سیبی چه نوع میوه‌هایی هستند؟
عوامل مؤثر بر تنظیم برنامه غذایی را نام ببرید؟
پول چه تأثیری بر تنظیم برنامه غذایی دارد؟
رویداد چه تأثیری بر تنظیم برنامه غذایی دارد؟
ارزش تغذیه‌ای چه تأثیری بر تنظیم برنامه غذایی دارد؟
عوامل مؤثر در زمان خرید میوه را نام ببرید؟
بازار چه تأثیری در زمان خرید میوه‌ها دارد؟
مقدار خرید چه تأثیری در زمان خرید میوه‌ها دارد؟
اولین مرحله در آماده سازی میوه‌ها چه مرحله‌ای است؟
در مرحله آماده سازی میوه‌ها ابتدا چه عملی صورت می‌گیرد؟
میوه‌های خشک را در مرحله آماده سازی به چه صورت می‌شویند؟
میوه‌های منجمد به چه صورت باید استفاده شوند؟
مهمترین نقش میوه‌ها در سفره غذا چیست؟
سه رنگدانه اصلی در میوه‌ها را نام ببرید؟
میوه‌ها را با چند روش می توان طبخ کرد؟
مهمترین اصول هنگام طبخ میوه‌ها را نام ببرید؟
توزیع و سرو میوه‌ها را نام ببرید؟
توزیع مبتنی بر نیاز فیزیولوژیکی را توضیح دهید؟
توزیع مبتنی بر اصول تجاری را توضیح دهید؟
صفحه آخر بعدى ۲۱