> پرسش و پاسخ
آفتاب
 
تمام شاخه‌ها
خانه و خانواده
سبزی‌ها
 
فرستادن سوال جدید
آفتاب
بهداشت‌و درمان
علوم کشاورزی
کامپیوتر و اینترنت
روانشناسی
حقوق
سفر و اقامت
بانک و بیمه
مدیریت
دین و اندیشه
علم و آموزش
ورزش
فرهنگ و هنر
خانه و خانواده
پرسشهای من
  سبزی‌ها
راهنما
پرسشهای سیستم پرسشهای کاربران
صفحه آخر بعدى ۲۱
سبزیها کدام قسمت از گیاه می باشد؟
عواملی که به هنگام تنظیم یک برنامه غذایی، فرد مسؤول تدارک غذا را تحت تأثیر قرار می‌دهند را نام ببرید؟
فرهنگ چه تأثیری بر تنظیم یک برنامه غذایی دارد؟
وضعیت مصرف چه تأثیری بر تنظیم یک برنامه غذایی دارد؟
زمان چه تأثیری بر تنظیم یک برنامه غذایی دارد؟
نقل و انتقال، چه تأثیری بر تنظیم یک برنامه غذایی دارد؟
ارزش تغذیه‌ای را توضیح دهید؟
بازار چه تأثیری در خرید سبزیها دارد؟
مکان خرید باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟
کیفیت محصول را توضیح دهید؟
فروشنده چه تأثیری در خرید دارد؟
مقدار خرید به چه میزان باشد تا سبزی مطلوبیت خود را از دست ندهد؟
اگر بخواهیم سبزی را به مدت طولانی تری نگهداری کنیم از چه روشهایی باید استفاده کرد؟
سبزی منجمد شده را تا چه زمانی می توان نگهداری کرد؟
سنتی ترین روش نگهداری طولانی سبزیها در ایران چه روشی است؟
روشهای اندازه گیری را نام ببرید؟
روش متریک چه روشی است؟
روش حجمی را توضیح دهید؟
مراحل آماده سازی سبزی را نام ببرید؟
خصوصیات تغییر پذیری سبزیها را نام ببرید؟
صفحه آخر بعدى ۲۱