> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  انظباط و اخراج
چرا گاهی اوقات می‌گوئیم اخراج برای کارمند مفید است؟
 فهرست پاسخ‌ها
اخراج کارمند امری ناخوشایند است، اما برای کارمندی که به وظیفه شغلی خود بها نمی‌دهد، بهترین کاری است که می‌توانید انجام دهید. واقعیت آن است که او از آنچه هست، با توجه به کیفیت ضعیف کار اجرائی‌اش، فراتر نخواهد رفت. علاوه بر این، در مراکز کاری فشرده امروزی، همکارانش نیز چندان حمایتی از او نخواهند کرد، و حتی اگر شما ضعف‌ها و معایب کاری او را اقتباس نکنید، آنها چنین خواهند کرد. مهمتر آنکه، در شرکتی دیگر و در شغلی دیگر، این مجری ضعیف چه بسا کارآمد و دارای عملکردی عالی باشد. شما با اخراج او به وی این فرصت را که در جائی دیگر عالی باشد، داده‌اید.
چاپ  |  بازگشت