> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  انظباط و اخراج
آیا لازم است صورت‌جلسه نشست اخراج را تهیه نمائیم؟
 فهرست پاسخ‌ها
بله. تهیه سند مربوط به جلسه اعلام تصمیم اخراج ـ دلیل اخراج هرچه باشد ـ مهم است. در واقع ثبت واقعه اخراج درنتیجه تخطی جدی از قوانین، مهمتر از مکتوب کردن جلسه اخراج ناشی از عملکرد اجرائی ضعیف تلقی می‌شود. با فرض اینکه واقعه، موردی جدی است و اخراج فوری را اقتضاء می‌کند، اگر در زمان، بروز رفتار سوء یا کشف آن در محل حضور نداشته‌اید، لازم خواهد بود اطلاعات به‌دست آمده در جریان تحقیق از وضعیت و خود وقایع را ثبت کنید، و به‌جای متمسک‌شدن به اقداماتی چون تعلیق، برروی دلایل انتخاب گزینه اخراج کارمند، متمرکز شوید.
صرفنظر از مسئله قانون‌شکنی، هرگز نمی‌توان مطمئن بود. حتی بدرفتارترین کارمندان، ممکن است با همکاری مؤسسات حقوقی شرکت را با ادعای اینکه تصمیم یادشده جهت‌گیری غیرقانونی داشته است، مورد تعقیب قرار دهد.
چاپ  |  بازگشت