> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  رنگرزی و چاپ سنتی
گازری کردن پارچه را تعریف کنید؟
 فهرست پاسخ‌ها
برای ثبات رنگ پارچه پوست انار ساییده شده را در آب جوش ریخته، مقداری مغز روناس به آن می‌افزایند و حرارت می‌دهند. سپس پارچه را در داخل پاتیل می جوشانند. با بیرون آوردن و شستن مجدد آن رنگهای به کار رفته ثابت می‌ماند. به این مرحله «گازری کردن» پارچه می‌گویند.
چاپ  |  بازگشت