> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  رنگرزی و چاپ سنتی
دوام رنگهای آنیلینی چگونه است؟
 فهرست پاسخ‌ها
رنگهای آنیلینی در اواخر زمامداری ناصرالدین شاه قاجار وارد ایران شد. این گونه رنگهای شیمیایی بی دوام است و با شستشو از بین می‌رود.
چاپ  |  بازگشت