> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  رنگرزی و چاپ سنتی
رنگرزی را تعریف کنید؟
 فهرست پاسخ‌ها
تثبیت یک ماده رنگ دار بر روی سطح اتکای مورد نظر را «رنگرزی» می گویند. ماده رنگی ممکن است به سطح جسم، چسبیده و ثابت شود یا آنکه در داخل الیاف نفوذ کند.
چاپ  |  بازگشت