> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  آئین‌نامه‌های بیمه
کارگزار (دلال رسمی بیمه) کیست؟ و چگونه می‌تواند فعالیت کند؟
 فهرست پاسخ‌ها
بر اساس ماده یک آئین‌نامه شماره ۶ (آئین‌نامه کارگزاری رسمی بیمه)، کارگزار شخصی است که در مقابل دریافت کارمزد، واسطه معاملات بیمه بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر و شغل او منحصراً ارائه خدمات بیمه‌ای است. کارگزار باید پروانه کارگزاری داشته باشد که بیمه مرکزی ایران صادر می‌کند. کارگزار، بازرگان شناخته می‌شود و فقط می‌تواند به مؤسسات بیمه مجاز (مصرح در قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) مراجعه کند. کارگزار باید تکالیف مقرر در تجارت و آئین‌نامه‌های مربوط و قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و آئین‌نامه مصوب شورای عالی بیمه و دستور‌العمل‌های بیمه‌مرکزی ایران و قانون راجع به کارگزاران را رعایت کند و برخلاف آنها عملی انجام ندهد. در صورت تخلف طبق ماده ۸ قانون راجع‌به کارگزاران با وی رفتار خواهد شد.
کارگزار باید علاوه بر دفاتر قانونی، دفاتر مخصوص هم طبق نظر بیمه مرکزی ایران داشته باشد و معاملات مربوط به کارگزاری خود را در آن ثبت کند. صفحات دفاتر مزبور را بیمه مرکزی ایران مهر و پلمپ خواهد کرد. بیمه مرکزی ایران می‌تواند هر موقع که لازم بداند دفاتر کارگزار را بازرسی کند و توضیحات لازم را بخواهد. کارگزار، مسئول عملیات و میزان خسارت‌های ناشی از نقص، غفلت یا قصور خود و بازاریاب‌ها و کارکنان خود در امور مربوط به کارگزاری بیمه است. کارگزار، ملزم به حفظ اسرار و اطلاعاتی است که به مناسبت شغل خود به‌دست می‌آورد. در صورت افشای غیر مجاز این اسرار، بیمه مرکزی ایران می‌تواند در مورد عدم تجدید یا لغو پروانه کارگزاری اقدام کند. کارگزار رسمی بیمه مکلف است که تمام اطلاعات لازم درباره مورد پیشنهاد و نیز نرخ بیمه مربوط را برای بیمه‌گذار خود تشریح و به او ارائه و اعلام کند؛ بیمه‌نامه را برابر با نیاز و شرایط و پیشنهادهای بیمه‌گذار از بیمه‌گر اخذ کند و در غیر این‌صورت، مسئول جبران خسارت‌های وارده خواهد بود. نرخ بیمه برابر با تعرفه مصوب شورای عالی بیمه خواهد بود و در مواردی که نرخ تعیین نشده باشد مؤسسه بیمه قبلاً نرخ را از بیمه مرکزی ایران اخذ می‌کند و در اختیار کارگزار خواهد گذاشت.
کارگزار رسمی حق ندارد حق بیمه را نقدی یا با چک بانکی در وجه حامل یا به‌نام خود دریافت کند، مگر این‌که از بیمه‌گر اجازه‌نامه کتبی معتبر داشته باشد. در غیر این‌صورت، در مقابل بیمه‌گذار و بیمه‌گر مسئول خواهد بود. کارگزار رسمی بیمه حق دریافت خسارت از بیمه‌گر را ندارد و مؤسسات بیمه موظفند که خسارت را در وجه بیمه‌گذار یا ذی‌نفع یا به‌ حواله کرد پرداخت کنند. کارگزار رسمی بیمه حق ندارد از خسارتی که بیمه‌گر به بیمه‌گذار می‌پردازد مبلغی به هر عنوان دریافت دارد.
کارگزار مسئول صحت امضاء بیمه‌گذار که ذیل پیشنهاد بیمه را امضا می‌کند خواهد بود. کارگزار باید از رقابت مکارانه و ناسالم با کارگزار یا کارگزاران بیمه دیگر و تبلیغات سوء علیه مؤسسات بیمه خودداری کند. کارگزار بیمه مکلف است که نشانی محل کار و سکونت خود را به بیمه‌ مرکزی ایران اعلام کند و در صورت تغییر محل کار یا سکونت، بی‌‌درنگ نشانی جدید را اطلاع دهد. کارگزار موظف است که هر ۶ ماه یک‌بار گزارش عملیاتی و هر سال یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به بیمه‌ مرکزی ایران تسلیم دارد.
چاپ  |  بازگشت