> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  آئین‌نامه‌های بیمه
نماینده بیمه کیست، چه وظایفی دارد و چگونه فعالیت می‌کند؟
 فهرست پاسخ‌ها
طبق آئین‌نامه شماره ۲۸ مصوب شورای عالی بیمه، نماینده بیمه شخصی حقیقی یا حقوقی است که با توجه به قوانین و مقررات و مفاد این آئین‌نامه مجاز به عرضه خدمات بیمه‌ای در داخل کشور به نمایندگی از طرف شرکت بیمه طرف قرارداد خواهد بود. نماینده هیچ‌گونه مسئولیتی در مورد خطرهای بیمه شده ندارد بلکه در نقش واسطه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار فعالیت می‌کند. نماینده بیمه مسئول جبران خسارت‌های مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تقصیر، غفلت یا قصور خود، کارکنان و بازاریاب‌های تابعه در خصوص عملیات بیمه‌‌ای موضوع قرارداد نمایندگی است. در هر حال، این امر نافی مسئولیت شرکت بیمه در برابر بیمه‌‌‌گذار نخواهد بود. پرداخت حق بیمه به نماینده در حکم پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه است. نماینده مکلف است که حق بیمه دریافتی را اعم از وجه نقد یا چک حداکثر تا پایان وقت اداری روز دریافت، به صندوق شرکت بیمه طرف قرارداد یا به حساب بانکی شرکا مزبور تحویل و واریز کند. طرفین می‌توانند در قرارداد نمایندگی به‌نحو دیگری توافق کنند. نماینده مکلف است که مشخصات و شماره پروانه کارگزاری رسمی بیمه را در بیمه‌نامه‌هائی که بنا به پیشنهاد وی صادر می‌شود، قید کند.
نماینده بیمه مکلف است که مشخصات و شماره نمایندگی خود را در بیمه‌نامه‌ای که صادر می‌کند، قید کند. شرکت بیمه نباید تقاضای صدور بیمه‌نامه‌ای را که به‌وسیله یکی از نمایندگان خود ارائه می‌کند از طریق دیگری اعم از مستقیم یا غیر مستقیم قبول کند، مگر با موافقت بیمه‌گذار. در صورتی که شرکت بیمه پیشنهاد بیمه نماینده‌ای را رد کند، نمی‌تواند همان پیشنهاد را از طریق دیگری اعم از مستقیم یا غیر مستقیم قبول کند. اگر چند نماینده برای یک نوع بیمه نرخ و شرایط خواسته باشند، شرکت بیمه موظف است که نرخ و شرایط یکسان اعلام کند. شرکت بیمه مکلف است که کارمزد نماینده خود را به میزان پیش‌بینی شده در قرارداد نمایندگی پرداخت کند، مشروط بر این‌که از حداکثر میزان تعیین شده در مصوبات شورای عالی بیمه تجاوز نکند. هرگاه تغییراتی در بیمه‌نامه داده شود و این تغییرات باعث افزایش یا کاهش حق بیمه شود، کارمزد نماینده نیز به‌همان نسبت افزایش یا کاهش خواهد یافت. در موارد فسخ یا ابطال بیمه‌نامه، کارمزد نماینده به نسبت حق بیمه قابل استرداد کسر خواهد شد. بیمه‌نامه‌هائی که شرکت بیمه از طرف یا به پیشنهاد نماینده صادر می‌کند پرتفوی نماینده خواهد بود. شرکت بیمه حقوق نماینده را در ارتباط با پرتفوی او در حدود عرف جاری بیمه رعایت خواهد کرد. نماینده می‌تواند تمام یا قسمتی از پرتفوی خود را در صورت موافقت شرکت بیمه به نماینده دیگر همان شرکت انتقال دهد. مرجع رسیدگی به اختلاف میان نماینده و شرکت بیمه در رابطه با مقررات آئین‌نامه و قراداد نمایندگی منعقده هیأتی مرکب از سه نفر به‌شرح زیر است:
الف‌ـ نماینده بیمه مرکزی ایران؛ ب‌ـ نماینده منتخب شرکت‌های بیمه؛ پ‌ـ نماینده انجمن صنفی نمایندگان بیمه. مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره و کارکنان شاغل شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران در زمان اشتغال نمی‌توانند در سمت نماینده فعالیت کنند. بیمه مرکزی ایران و شرکت بیمه می‌توانند عنداللزوم ضمن اخذ اطلاعات لازم، دفاتر، اسناد، مدارک و محل نمایندگی را بازرسی کنند و نماینده مکلف به همکاری لازم در این زمینه است.
چاپ  |  بازگشت