> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
ویژگی‌های صندوق تأمین خسارت‌های بدنی چیست؟
 فهرست پاسخ‌ها
صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، پنج ویژگی به‌شرح زیر دارد:
الف‌ـ فقط مسئول جبران خسارت‌هائی است که طبق قانون بیمه شخص ثالث (علل مذکور در ماده ۱۰) در شرکت‌های بیمه قابل پرداخت نباشد.
ب‌ـ در صورتی که زیان‌دیده نتواند از مرجعی دیگر خسارت بگیرد به صندوق مراجعه کند.
پ‌ـ حق مراجعه به عامل زیان و درخواست خسارت‌های پرداخت شده را دارد.
ت‌ـ هیچ مرجعی حق مراجعه به صندوق برای استراداد خسارت‌های پرداخت شده به اشخاص زیان‌دیده را ندارد.
ث‌ـ موسسه مستقل دولتی است و شخصیت حقوقی دارد ولی اداره آن به‌عهده بیمه مرکزی ایران است.
چاپ  |  بازگشت