> پرسش و پاسخ
آفتاب
منابع
  صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
صندوق تأمین خسارت‌های بدنی چیست و چه هدف‌هائی را دنبال می‌کند؟
 فهرست پاسخ‌ها
به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای جبران زیان‌های بدنی وارده به اشخاص ثالث که به‌علت بیمه‌نبودن وسیله نقلیه، یا بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به‌طور کلی برای جبران خسارت‌های خارج از شرایط بیمه‌نامه جز استثناهای مندرج در ماده ۴ قانون بیمه شخص ثالث تأسیس شده است.
چاپ  |  بازگشت