پديده‌ٔ اجتماعى تام را نخستين بار ”مارسل موس“ عنوان کرد که مورد استقبال عده زيادى از جامعه‌شناسان قرار گرفت. اين گروه از جامعه‌شناسان، موضوع جامعه‌شناسى را ”تماميت“ و ”کليت“ پديده‌هاى اجتماعى مى‌دانند. آنها به‌جاى توجه به يک جنبه، تمام جنبه‌هاى مختلف واقعيت اجتماعى را، مورد بحث جامعه‌شناسى مى‌دانند و معتقد هستند که هر واقعيت اجتماعى در عين حال پديده‌هاى حقوقي، ديني، اقتصادي، رواني، هنري، مورفولوژيک، تاريخي، جغرافيائي، سياسي، فرهنگي، ارزش‌ها، هنجارها، پندارها و مانند اينها را در بر مى‌گيرد، بنابراين بايد از اين جهات مورد مطالعه قرار گيرند.


به‌نظر ”گورويچ“ اصل و غايت جامعه‌شناسي، مشاهده گروه و رفتار آن به‌صورت کلى است و به‌نظر او ”پديده‌هاى اجتماعى تام“ کل جامعه را در برمى‌گيرد.