تعريف: پايه‌گذار ”خانوادهٔ زن و شوهري“ ازدواج است، و ازدواج به رابطه قانوني، عرفى يا مذهبى گفته مى‌شود که مرد و زن را براى شرکت دائم يا موقت در زندگى به هم پيوند مى‌دهد.


ازدواج را گاه رسم و گاه نهاد اجتماعى خوانده‌اند و به پيوند جسمانى و اشتراک در زندگى مرد و زن اطلاق مى‌شود که به موافقت قانون يا عرف و يا امر دينى حاصل مى‌شود.


از نظر ”هاريس“ (Harris) ازدواج نهادى است که براى انجام وظايف خانواده به‌وجود آمده است. يعنى توليد مثل، پرورش کودکان و انتقال فرهنگ و همچنين وسيله‌اى است براى ايجاد نظم در روابط افراد.