کشاکش اجتماعى غالباً با دگرگونى همراه است. وقتى در جامعه‌اى دگرگونى‌هاى سريع رخ مى‌دهد، تمامى افراد همه اين دگرگونى‌ها را به يکسان نمى‌پذيرد. پذيرش عصر يا عنصرهاى فرهنگى جديد معمولاً باعث مى‌شود که عنصر يا عنصرهائى از فرهنگ رايج جامعه به‌عنوان کهنه، قديمى يا نامتناسب، متروک يا فراموش شود. اين جايگزينى به آسانى صورت نمى‌گيرد و در موارد زيادى با ستيز و نزاع و تبليغ همراه است (روح‌الاميني، ۳۷:۱۳۶۵). چنانچه اگر شيوه‌هاى قديمى‌تر متکى بر جهات اخلاقى و نفوذ نيروهاى فوق طبيعى باشد، گروه‌هاى مختلف جامعه دربارهٔ دگرگونى‌ها و تغييرات فرهنگى سخت با يکديگر به ستيز خواهند پرداخت.