فراوانى ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات دربارهٔ عشق و دوستي، به خوبى نشان مى‌دهد که در هر جا باشيم، روابط با ديگران در دورن زندگى ما جاى دارد. پيام‌هائى که اين ضرب‌المثل‌ها و اين اصطلاحات به ما مى‌دهند، مستقيماً علايق و مشغوليت‌هاى ذهنى روانشناسى اجتماعى را منعکس مى‌کنند.


در درجهٔ اول، به دنبال کشف اين واقعيت هستيم که چرا با ديگران ارتباط برقرار مى‌کنيم، کدام نيازها روابط متقابل را موجب مى‌شوند. در درجهٔ دوم، عواملى را از نظر مى‌گذرانيم که جذابيت ما براى ديگران را تحت تأثير متقابل را موجب مى‌شوند. در درجهٔ سوم، رشد روابط صميمى را مطرح مى‌کنيم تا به توصيف و تبيين عشق بپردازيم. بالاخره تز فقدان صميمى يعنى تنهائى سخن مى‌گوئيم.