نفوذ اجتماعى عبارت است از تغيير شکل رفتار يا باورهاى فرد بر اثر واقعى يا خيالي، ارادى يا غيرارادي، که از طرف يک شخص يا گروهى از اشخاص اعمال مى‌شود. با اين تعريف، نفوذ اجتماعى از يک‌دستى رفتار متمايز مى‌شود. منظور از يک‌دستى رفتار اين است که افراد، مستقل از يکديگر، در مقابل يک محرک معين واکنش يکسانى نشان مى‌دهند، مثلاً در زمستان لباس گرم مى‌پوشند. اما ترجيح نوع، مدل يا رنگ لباس اغلب از نفوذ اجتماعى ناشى مى‌شود.