تصورات قالبي، پيش‌داورى‌ها و تبعيض از کجا به‌وجود مى‌آيد؟ آيا تصورات قالبى پيش‌داورى‌ها را به‌وجود مى‌آورد و آنها نيز، به نوبهٔ خود، تبعيض را موجب مى‌شود؟ آيا عکس اين فرآيند نيز مى‌تواند درست باشد؟ آيا رفتار (تبعيض) مى‌تواند نگرش (پيش‌داورى‌) به‌وجود آورد و آن نيز دليل‌تراشى براى تبعيض را، از طريق تبديل آن به باورها (تصورات قالبي)، مساعد کند؟ همان‌طور که در مباحث قبلي، به هنگام بررسى نگرش‌ها ديديم، اين نوع پيش رفتن نيز امکان‌پذير است.


در واقع، پى بردن به ريشهٔ پيش‌داورى‌ها کار بسيار دشوار و پيچيده‌اى است که بايد در سطوح متعدد تحليل شود: تاريخي، جامعه‌شناختي، روان‌شناختى - اجتماعى و روان‌شناختى (شکل زير). به همين دليل است که ما از تبيين‌هاى خيلى کلى شروع مى‌کنيم، در جهت تبيين‌هاى اختصاصى پيش مى‌رويم تا بتوانيم به سؤال پاسخ دهيم.


علت‌هاى پيش‌داورى‌ها
علت‌هاى پيش‌داورى‌ها