انسان‌ها نيز مثل حيوانات از حريم يا فضائى که در آن به سر مى‌برند حفاظت مى‌کنند. آنها کارى انجام مى‌دهند که پژوهشگران آن را رفتارهاى قلمروى مى‌نامند. در مورد انسان، مسائل پيچيده‌تر مى‌شود، زيرا انسان به حريم شخصى نيز نياز دارد.