يکپارچه کردن اطلاعات دربارهٔ ادراک از ديگران را دو ديدگاه مورد بررسى قرار مى‌دهند ديدگاه اول معتقد است که صفات نسبت داده شده به اشخاص، تنها در رابطه با يکديگر معنا پيدا مى‌کنند. ديدگاه دوم بيشتر بر اين عقيده است که هر اندازه مجموع صفاتى که به‌طور مستقل ارزيابى شده‌اند مثبت باشد، برداشت کلى نيز به همان اندازه مثبت خواهد شد.