در يک موقعيت معين، برخى اشخاص به ديگران کمک مى‌کنند، در حالى که برخى ديگر کنار مى‌روند. بنابراين، در مورد رفتارهاى موافق اجتماعي، افراد خيلى تفاوت دارند. پژوهشگران علاقه‌مندند اين تفاوت‌هاى فردى را از نظر حالت‌هاى عاطفى (خلق، همدلي)، همچنين از نظر شخصيت مطالعه کنند.