اساسى‌ترين سؤالى که در مورد رفتار موافق اجتماعى مطرح مى‌شود اين است: چرا؟ چه چيزى تعيين مى‌کند که مردم رفتار موافق اجتماعى اتخاذ خواهند کرد يا خير؟ براى تبيين رفتار کمک‌رساني، ديدگاه‌هاى نظرى متفاوتى مطرح شده است. در درجهٔ اول، ديدگاه يادگيرى را از نظر مى‌گذرانيم. طبق اين ديدگاه کمک کردن را با دريافت تقويت و مشاهدهٔ ديگران ياد مى‌گيريم. در درجهٔ دوم، ديدگاه تصميم‌گيرى را مطرح مى‌کنيم که بر فرآيندهاى شناختي، تأکيد دارد، فرآيندهائى که شخص را در جهت تصميم‌گيرى براى کمک کردن يا کمک نکردن به افراد نيازمند، هدايت مى‌کند. در نهايت، ديدگاه هنجارهاى اجتماعى را خواهيم ديد. طبق اين ديدگاه، رفتارهاى موافق اجتماعى را قواعد اجتماعى (مسؤوليت، تقابل و عدالت) به‌وجود مى‌آورند.