اين طبقه‌بندى شامل کليه انواع علائم بصرى مورد استفاده براى آگاه کردن مردم از چيزى (از جمله علائم رانندگي)، معماري، تزئينات، طرح‌ها، متن، تابلوهاى نقاشي، عکس و غيره است. اين رسانه‌ها مى‌توانند نظرها را وراء ارتباطات ميان فردي، انتقال دهند. چون بدين روش عقايد در عناصر مادى باقى مى‌مانند، آنها را مى‌توان در زمان يا مکانى ديگر نيز درک کرد. اسکناس يک دلارى داراى ارزش اقتصادى شناخته شده در سراسر دنيا است. در عين حال، به آمريکا، به‌عنوان کشورى که اين اسکناس در آن چاپ شده است نيز اشاره دارد. برج ايفل براى يک نمايشگاه جهانى و به‌عنوان نشانه‌اى از نبوغ مدرن ساختمانى ساخته شد. از آن به بعد يکى از نمادهاى شهر پاريس شده است.